Hotline:

+852 5375 3015

Zigong Transportation

Zigong has developed its convenient integrate network of land. You can get to Chengdu, Chongqing, Kunming, Guiyang, Guangzhou, Hangzhou, Xian, Hohhot and other big cities in China from Zigong railway station.